منو

اجاره قایق در کیش

اجاره قایق خصوصی در کیش توسط سایت کیش آنلاین

لطفا برای اطلاع از قیمت روز اجاره  قایق های جدید در کیش با دفتر تماس بگیرید

اجاره قایق خصوصی در کیش

اجاره قایق در کیش | اجاره قایق تفریحی در کیش | اجاره یات در کیش⛵

 

اجاره قایق Jet Car در کیش

اجاره قایق Jet Car در کیش

ظرفیت قایق :  ۳نفر

طول قایق : --

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  1.308.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

اجاره قایق Sealine در کیش

اجاره قایق Sealine در کیش

ظرفیت قایق :  ۷نفر

طول قایق : ۸متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.010.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش 

 

اجاره قایق Glasterone در کیش

اجاره قایق Glasterone در کیش

ظرفیت قایق :  ۷نفر

طول قایق : 11متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  7.052.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش 

 
اجاره قایق Nik Line در کیش

اجاره قایق Nik Line در کیش

ظرفیت قایق :  ۷نفر

طول قایق : ۷.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.010.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Mercan 35 در کیش

اجاره قایق Mercan 35 در کیش

ظرفیت قایق :  ۹نفر

طول قایق : ۱۱متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  5.415.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926 

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Gulf Craft در کیش

اجاره قایق Gulf Craft در کیش

ظرفیت قایق :  ۶نفر

طول قایق : ۸.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.010.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

اجاره قایق Azimut 55 در کیش

اجاره قایق Azimut 55 در کیش

ظرفیت قایق :  ۱۲نفر

طول قایق : ۱۱.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  26.160.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

اجاره قایق Prestige 400 در کیش

اجاره قایق Prestige 400 در کیش

ظرفیت قایق :  ۱۲نفر

طول قایق : ۱۱.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  13.080.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش 

 

اجاره قایق Leader 8 در کیش

اجاره قایق Leader 8 در کیش

ظرفیت قایق :  ۷نفر

طول قایق : ۸متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش 

 

اجاره قایق NC 11 در کیش

اجاره قایق NC 11 در کیش

ظرفیت قایق :  ۱۱نفر

طول قایق : ۱۱متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  7.848.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Regal 28 در کیش

اجاره قایق Regal 28 در کیش

ظرفیت قایق :  ۶نفر

طول قایق : ۸.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926 

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Merry Fisher 795 در کیش

اجاره قایق Merry Fisher 795 در کیش

ظرفیت قایق :  ۷نفر

طول قایق : ۷.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  4.965.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Cap Camarat 8.5 CC در کیش

اجاره قایق Cap Camarat 8.5 CC در کیش

ظرفیت قایق :  ۱۰نفر

طول قایق : ۸.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  7.520.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926 

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Mercury در کیش

اجاره قایق Mercury در کیش

ظرفیت قایق :  ۶نفر

طول قایق : ۶متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Stingray در کیش

اجاره قایق Stingray در کیش

ظرفیت قایق :  ۶نفر

طول قایق : ۶متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  4.250.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926 

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Cap Camarat 7.5 DC در کیش

اجاره قایق Cap Camarat 7.5 DC در کیش

ظرفیت قایق :  ۷نفر

طول قایق : ۷.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.900.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Searay در کیش

اجاره قایق Searay در کیش

ظرفیت قایق :  ۷نفر

طول قایق : ۷متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  4.515.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Silver Craft در کیش

اجاره قایق Silver Craft در کیش

ظرفیت قایق :  ۱۲نفر

طول قایق : ۱۲متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش 

 

اجاره قایق Mohajer Boat در کیش

اجاره قایق Mohajer Boat در کیش

ظرفیت قایق :  ۶نفر

طول قایق : ۶متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  2.260.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926 

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Merry Fisher 695 در کیش

اجاره قایق Merry Fisher 695 در کیش

ظرفیت قایق :  ۶نفر

طول قایق : ۷متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.010.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926 

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Jet Boat 230 Wake در کیش

اجاره قایق Jet Boat 230 Wake در کیش

ظرفیت قایق :  ۷نفر

طول قایق : ۷متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Cap Camarat 8.5 WA در کیش

اجاره قایق Cap Camarat 8.5 WA در کیش

ظرفیت قایق :  ۷نفر

طول قایق : ۷.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  6.550.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926 

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

اجاره قایق Cap Cammarat 6.5 BR در کیش

اجاره قایق Cap Cammarat 6.5 BR در کیش

ظرفیت قایق :  ۶نفر

طول قایق : ۶.۵متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.610.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش 

 

اجاره قایق Badili در کیش

اجاره قایق Badili در کیش

ظرفیت قایق :  ۶نفر

طول قایق : ۷متر

مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  4.000.000 تومان

 رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره موتور در کیش

 

 

اجاره قایق در کیش

تور کامل دریایی VIP با قایق Stingray در کیش
قیمت روزهای عادی: 1.700,000 تومان
قیمت با تخفیف: 900.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنید

قوانین اجاره قایق در کیش

اجاره قایق در کیش

تور ویژه دریایی همراه با تیم تشریفات در کیش
قیمت روزهای عادی: 5.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 4.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنید

قوانین اجاره قایق در کیش

اجاره قایق در کیش

تور دریایی و ماهیگیری VIP در کیش
قیمت روزهای عادی: 2.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنید

قوانین اجاره قایق در کیش

اجاره قایق در کیش

تور تفریحی دریایی  ارزان در کیش
قیمت روزهای عادی: 700,000 تومان
قیمت با تخفیف: 500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنید

قوانین اجاره قایق در کیش

اجاره قایق در کیش

تور تفریحی دریایی از قشم به کیش
قیمت روزهای عادی: ناموجود
قیمت با تخفیف: ناموجود
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنید

قوانین اجاره قایق در کیش

اجاره اجاره قایق در کیش
تور تفریحی دریایی از کیش به قشم

قیمت روزهای عادی: ناموجود
قیمت با تخفیف: ناموجود

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنید

قوانین اجاره قایق در کیش

 
 

چگونه در کیش قایق تفریحی اجاره کنید؟

از طریق شرکت کیش آنلاین میتوانید انواع یات ها و قایق های تفریحی را در جزیره کیش کرایه نمایید. برای اجاره قایق تفریحی در کیش میتوانید با شماره تلفن ۰۹۱۷۱۹۹۹۹۲۷ تماس بگیرید و رزرو نمایید.

اجاره قایق تفریحی در کیش

بدون شک از مناطق زیبا و مناسب برای تفریح در ایران کیش است، که با سفر به آنجا می توانید لحظات خوشی را سپری کنید. از تفریحات مهیج جزیره کیش می توان به تفریحات آبی و قایق سواری اشاره کرد. شما به راحتی می توانید در جزیره کیش تفریحات آبی مانند قایق سواری را تجربه کنید. برای اجاره قایق در کیش شرکت های زیادی وجود دارند، که می توانند این خدمات را به شما ارائه کنند. اما یکی از معتبرترین شرکت های اجاره قایق در کیش شرکت کیش آنلاین است. این شرکت معتبر انواع خدمات مرتبط به تفریحات آبی مانند اجاره قایق در کیش، اجاره یات در کیش و اجاره قایق خصوصی در کیش اجاره قایق تفریحی و غیره را به مسافران عزیز ارائه می دهد. شما می‌توانید انواع قایق های لوکس را از ما بخواهید. در ادامه با معرفی خدمات تفریحات آبی کیش آنلاین با ما همراه باشید.

اجاره یات در کیش

اجاره قایق در کیش سفر به جزیرهای که در احاطه ی آبهای نیلگون خلیج فارس قرار گرفته است، زمانی لذت بخش تر میشود که بدانید میتوان بااستفاده از خدمات اجاره ی قایق در کیش و با استفاده سایت کیش آنلاین قایق های اختصاصی خود را رزرو کنید و از قایق سواری در آبهای خلیج فارس لذت ببرید. با استفاده از خدمات کیش آنلاین شما به راحتی میتوانید علاوه بر اجاره ی قایق در کیش، از خدماتی مثل اجارهی یات در کیش، اجارهی قایق خصوصی در کیش و اجارهی کشتی خصوصی در کیش نیز استفاده کنید. کشتیهای خصوصی یا همان یات ها در کیش به راحتی قابل دسترس اند و شما میتوانید علاوه بر اجاره ی کشتی در کیش از یات ها نیز استفاده کنید و یک سفر چندساعته ی جذاب را در آبهای خلیج فارس تجربه کنید. شما میتوانید در سایت کیش آنلاین انواع مختلف سرویسهای اجاره ی قایق را مشاهده کرده و با توجه به نیازتان یکی را انتخاب کنید.

 

 

اجاره یات در کیش

 

تور دریایی VIP با قایق Stingray: شما با استفاده‌ از سرویس اجاره‌ی قایق در کیش می‌توانید قایق stingray را رزرو کنید. شما با انتخاب این قایق می‌توانید از خدماتی همچون گشت دریایی، ماهی‌گیری با تفنگ، شنا و فری‌دایو و همچنین پذیرایی برخوردار شوید.

شما همچنین با اجاره‌ی این قایق در کیش می‌توانید از یک کلیپ زیبا و رایگان از لحظات قایق‌سواری خود به‌صورت رایگان بهره‌مند شوید.

اجاره قایق تفریحی در کیش

تور ویژه‌ی دریایی: شما با استفاده از تور ویژه‌ی دریایی همراه با تشریفات می‌توانید از تمام خدمات سرویس stingray بهره‌مند شوید و علاوه بر آن ترابری شما در کیش هم به‌وسیله‌ی یک دستگاه خودروی لیموزین انجام شود.

اجاره قایق در کیش

 

تور دریایی و ماهیگیری VIP در کیش: در این سرویس از قایق پیشرفته‌ی Merry fisher marlin 695 استفاده می‌شود. شما می‌توانید سوار بر این قایق زیبا و پیشرفته در تور دریایی ویژه‌ی ماهیگیری شرکت کنید و سه ساعت در میان آب‌های نیلگون خلیج فارس ماهیگیری کنید.

اجاره قایق برای تولد در کیش

این سرویس سایت کیش‌آنلاین همراه با پذیرایی است و از شما به‌وسیله‌ی مواد غذایی باکیفیت پذیرایی خواهد شد. همچنین در این سرویس مربیان حرفه‌ای ماهیگیری به شما روش صحیح ماهیگیری در دریا را خواهند آموخت تا علاوه بر سفری لذت‌بخش، سفری پر از تجربه‌های جدید نیز داشته باشید.

اجاره قایق در کیش

 

تور تفریحی دریایی VIP: این سرویس اجاره‌ قایق کیش با استفاده از قایق Sylvan 2019 انجام می‌شود و می‌توانید برای برگزاری جشن تولد یا مراسم‌های خاص، این قایق را با دیزاین موردنظرتان در اختیار بگیرید.

اجاره قایق در کیش

برگزاری مراسم‌های خانوادگی و دوستانه‌ی شما در قایق Sylvan 2019 می‌تواند به یکی از بهترین خاطرات شما تبدیل شود. تولدگرفتن روی آب و سفر در دریای خلیج‌فارس رویایی است که به‌راحتی با کیش‌آنلاین قابل دستیابی است.

اجاره قایق در کیش

اجاره قایق مارینا کیش - اجاره قایق تندرو در کیش - اجاره یات در کیش - اجاره قایق ماهیگیری در کیش - اجاره کشتی برای عروسی در کیش - اجاره قایق در کیش برای تولد

تجربه‌ای شگفت‌انگیز با اجاره یات در کیش

اجاره قایق در کیش نوروز ۱۴۰۳ به همراه لیست قیمت

دریای پهناور و زیبای خلیج‌فارس، مقصد همه مسافرانی است که به امید گذراندن لحظاتی خوش، پا به جزیره کیش می‌گذارند. درخشش نور خورشید بر آب‌های نیلگون خلیج‌فارس، چشم هر بیننده‌ای را نوازش می‌دهد و به دل هر رهگذری آرامش می‌بخشد. یکی از بهترین تفریحاتی که می‌توانید به خود و عزیزانتان هدیه کنید، اجاره قایق در کیش است. یک عدد قایق شیک، تمیز و تزئین شده، دربست اختصاصی خودتان! جذاب نیست؟ با اجاره قایق در کیش می‌توانید سفری زیبا و جذاب به دل آب‌های خلیج‌فارس داشته باشید. اگر سالگرد ازدواج همسرتان است و می‌خواهید او را خوشحال کنید، اجاره قایق در کیش فرصتی تکرارنشدنی برای شماست. شاید کنجکاو هستید که اجاره قایق در کیش دقیقاً چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا منظور قایق‌های پارویی است؟ آیا لازم است قایق‌سواری بلد باشید؟ خوشبختانه با کیش آنلاین اصلاً لازم نیست نگران این مسائل باشید. تمامی قایق‌های کیش آنلاین از نوع قایق‌های اتاقک‌دار هستند که به زیبایی هر چه تمام‌تر تزئین شده‌اند. داخل اتاقک قایق‌ها انواع امکانات رفاهی برای راحتی حال شما عزیزان در نظر گرفته شده است. از مبل و صندلی راحتی گرفته تا تخت خواب دنج و بی‌نظیر! با اجاره قایق در کیش، بهترین پذیرایی را نیز تجربه می‌کنید. انواع غذاهای رنگارنگ و باکیفیت، در انتظار شما هستند تا بهترین لحظات را همراه عزیزانتان تجربه کنید. اگر دوست دارید در سفرتان به جزیره زیبای کیش، کمی دست به ماجراجویی بزنید و چند ماهی آبدار را نیز صید کنید، می‌توانید روی اجاره قایق در کیش حساب کنید. با اجاره قایق در کیش می‌توانید ماهیگیری را نیز از مربیان حرفه‌ای بیاموزید و میزان مهارت خود را با ماهیگیری واقعی از دل آب‌های خلیج‌فارس آزمایش کنید. اگر اجاره قایق در کیش را با ثبت‌نام در تور ویژه انجام دهید، می‌توانید بدون نیاز به اجاره لیموزین در کیش از خدمات ترابری با لیموزین شیک و زیبا نیز بهره‌مند شوید. تورهای متنوع اجاره قایق در کیش، فرصتی بی‌نظیر برای شماست تا تجربه بی‌مثل‌ومانندی را برای خود و عزیزانتان رقم بزنید. یادتان باشد که تورهای اجاره قایق در کیش با مقرون‌به‌صرفه‌ترین هزینه ممکن ارائه می‌شوند و بنابراین اصلاً لازم نیست نگرانی از افزایش بی‌مورد هزینه‌های سفر را به دل خود راه دهید. با کیش آنلاین می‌توانید با خیالی آسوده تنها روی لذت از سفر و همراهی با عزیزان خود تمرکز کنید.

برگزاری مراسم در قایق و یات در کیش

اجاره قایق در کیش برای یک جشن مناسب ، بسیار ایده خوبی است.شما میتوانید  مراسم تولد خود را در یک قایق و در وسط آب برگزار کنید. همچنین برخی از گرفتن سالگرد ازدواج خود در جزیره زیبای کیش و در میان آب با یک قایق تفریحی، لذت می‌برند.
طبیعی است که اجاره قایق در کیش برای برگزاری مراسم تولد یا یک سالگرد ازدواج و مراسم‌های کوچک، انتخاب مناسب و به جایی است. اما اجاره قایق تفریحی کیش برای برگزاری یک مراسم ازدواج و چند ده میهمان، گزینه مناسبی نیست. اجاره قایق در کیش با توجه به تعداد میهمان‌ها، و تعداد ساعتی که قرار است مراسم برگزار شود، متفاوت است. هر چقدر تعداد میهمان‌ها بیشتر باشد، یات بزرگتری نیاز است.
در تمامی یات‌ها و قایق‌هایی که برای مراسم بزرگ اجاره می‌شود، معمولا امکانات بی نظیری وجود دارد. از سرو غذا گرفته تا گروه موسیقی و همچنین برخی از امکانات رایج دیگر که در یات بزرگ وجود دارد.
در صورتی که مراسم ازدواج یا نامزدی با شکوه و به یاد ماندنی در کیش را تجربه کنید، حتما به اجاره یات در جزیره کیش فکر کنید.

دیدگاه‌ها  

+136 # پاسخ: اجاره قایق در کیشmaryam khalili 1399-11-12 15:36
واقعا تو این هوای کیش خیلی میچسبه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # پاسخ: اجاره قایق در کیشامید 1402-11-12 11:59
اجاره قایق در کیش از بهترین تفریحاتی هست که در کیش هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+133 # پاسخ: اجاره قایق در کیشارش رادمنش 1399-11-12 15:39
واقعا حرف ندارین مرسی بخاطر خدمات جذابتون اجاره قایق در کیش یکی از بهترین گزینهاست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+131 # پاسخ: اجاره قایق در کیشسمیرا سهرابی 1399-11-12 15:39
برای تولد هم میتونیم یات در کیش اجاره کنیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+133 # پاسخ: اجاره قایق در کیشsahar 1399-11-12 15:41
ما یگ کروه ۱۲ نفره هستیم . میخواستیم ببینم ظرفیت قایقها چند نفره است ؟ما ۱۲ تا جا میشیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+133 # پاسخ: اجاره قایق در کیشsahel 1399-11-12 15:43
سلام ببخشید برای اجاره قایق در کیش میتونیم تولد هم بگیریم آیا خدمات به این صورت دارید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+39 # ناخداسعیدایاز 1401-01-17 22:43
بله دوست عزیزمیشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+131 # پاسخ: اجاره قایق در کیشMina 1399-11-12 15:47
من دو هفته پیش واسه تولدم قایق گرفتم ....خیییییلی عالی بود ممنونم ازتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+122 # پاسخ: اجاره قایق در کیشsahar 1399-11-12 15:51
بابت دیزاین و خدمات قایق بسیار متشکرم .روز عالی و خاطره انگیزی بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+86 # ۰۹۱۲۱۳۲۹۸**سوسن قاسمی 1400-04-04 10:32
من برای چهارشنبه شب تا جمعه قایق لوکس برای اقامت روی دریا و سفر در تمام طول خلیج فارس در این مدت می خواهم با تمام امکانات اقامت برای ۲-۳ نفر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+96 # پاسخ: اجاره قایق در کیشfahimeh 1400-04-23 20:10
این قایق هاتون چقدر برای تولد خوبه حتما برنامه ریزی میکنم که استفاده کنم البته من مشتری قدیمی کیش انلاین هستم میدونم برنامه هاتون رو خوب اجرا میکنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+104 # پاسخ: اجاره قایق در کیشاحمدي 1400-04-27 19:29
اجاره قايق خصوصي در كيش چه ابتكار جالبي، اميدوارم همچين خدماتي در كيش بيشتر بشه و مسافران جزيره كيش همه بتونند ازش استفاده كنند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+91 # پاسخ: اجاره قایق در کیشمهسا مردای 1400-04-31 23:08
اجاره قایق در کیش به صورت روزانه هم ممکنه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+86 # پاسخ: اجاره قایق در کیشکیش آنلاین دات کام 1400-05-01 16:20
با سلام
خیر در حال حاضر اجاره قایق خصوصی در کیش فقط بصورت ساعتی اجاره داده میشود و امکان اجاره یات بصورت روزانه در کیش وجود ندارد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+98 # پاسخ: اجاره قایق در کیشعلی نظری 1400-04-31 23:09
سلام خسته نباشید اجاره یات در کیش تو همه فصل های سال اوکیه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+93 # پاسخ: اجاره قایق در کیشکیش آنلاین دات کام 1400-05-01 16:24
با سلام
به جز زمان هایی که سرعت باد زیاد هست در کل سال امکان اجاره یات در کیش وجود دارد و می توانید با انتخاب یکی از این قایق های تفریحی در جزیره کیش تجربه خوبی را بزای خوذتان و همراهانتان رقم بزنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+77 # پاسخ: اجاره قایق در کیشsahar 1400-06-30 16:52
سلام خسته نباشید
اینقدر همه چی عالی و منظم بود که فکرشم نمیکردم
طبق ساعت برنامه ریزی شده و خدمات دیزاین عالی . بهتر از همه اون عکاسی و هلی شات بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+68 # پاسخ: اجاره قایق در کیششیما 1400-07-05 05:25
سلام
من برای تولد دوستم کیش قایق رزرو کردم همراه با دیزاین تولد و پذیرایی و سه چهارتا از دوستانونو دعوت کردم
هم قایق اجاره ای عالی بود و تجربه شگفت انگیزی شد برامون هم دیزاین و پذیرایی درجه یک بود
ممنون از تیم حرفه ای
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+59 # بدون ناخدامیراث 1400-08-21 04:55
آیا امکانش هست که قایق رو بدون ناخدا در اختیارمون بزارن؟ من خودم میتونن هدایتش کنم،مدارکش رو هم دارم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+58 # پاسخ: اجاره قایق در کیشمیترا 1400-08-26 10:31
نمیدونستم از این لاکچری بازیا ایرانم هست! چه جالب :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+53 # اجاره قایق تفریحی در کیشفرشته 1401-03-21 21:14
بهترین سایت اجاره قایق تفریحی در کیش سایت کیش آنلاین هست, هم از نظر کیفیت یات تفریحی هم به لحاظ برخورد کارکنان شرکت کیش آنلاین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+51 # اجاره قایق تفریحی در کیشHamid 1401-03-21 21:15
از سایت کیش آنلاین قایق تفریحی اجاره کردیم. خیلی خوب بود و از ما داخل یات پذیرایی کردن و کارکنان برخورد بسیار محترمی داشتند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+45 # اجاره قایق در کیشعارف 1401-03-21 21:23
اجاره قایق تفریحی در کیش یکی از بهترین تفریحات لوکس در کیش است, واقعا عالی هست :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+45 # اجاره قایق تفریحی کیشحمید 1401-03-23 21:51
از اون کارای لاکچری اجاره قایق تفریحی در کیش هست 8) به به واقعا عالیه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+51 # اجاره قایق تفریحی در کیشحسین 1401-04-04 08:02
توی تابستان اجاره قایق تفریحی در کیش خیلی حال میده مخصوصا اگه خصوصی باشه
به به
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+37 # اجاره قایق تفریحی در کیشاحمد رضا 1401-07-08 10:39
اجاره قایق تفریحی در کیش فقط یات! یه یات اجاره کنی بری وسط آب کیف کنی :) بالاخره این فریحات باحال تو ایران اومد. اونایی هم که عاشق ماهی گیری در کیش هستن هم خوششمون میاد حتما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+28 # اجاره قایق تفریحی در کیشتابان 1401-07-11 10:44
من بین :lol: قایق های تفریحی در کیش یات های ژنو فرانسه رو دوست دارم،بنظرم برای اجاره قایق تفریحی در کیش همین ها رو کرایه کنید،هم‌قیمتش خوبه هم خیلی زیبا هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # اجاره قایق تفریحی در کیشفراز 1401-09-22 05:48
بهترین اجاره قایق تفریحی در کیش توسط مجموعه کیش آنلاین انجام میشه، باقی جالب نیستن، برای اجاره یات در کیش پیشنهاد میکنم فقط از همین جا رزرو کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # اجاره قایق تفریحی کیشعلی رضا 1401-10-08 09:34
اجاره قایق تفریحی در کیش یعنی لاکچری بازی :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # سفر با یات عالیهریحانه 1402-02-09 20:21
حتما کیش میرین حتما یات سوار بشین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # پاسخ: اجاره قایق در کیشMaryam 1402-03-30 12:53
اجاره یات در کیش یکی از فراموش نشدنی ترین خاطره های سفر ما به کیش شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+16 # اجاره یات در کیشnahid 1402-04-01 07:12
باسلام کیش آنلاین ازبهترین و معتبرترین سایت های اجاره یات در کیش است و برای اجاره قایق در کیش با قیمت مناسب این شرکت را پیشنهاد میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+13 # پاسخ: اجاره قایق در کیششهاب 1402-04-14 23:06
قدیمی ترین سایت اجاره یات در کیش که بسیار مودب هستند کیش آنلاین هست :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+18 # Rent a yacht in Kishsasan 1402-05-23 10:47
اجاره قایق تفریحی در کیش خیلی حال میده و دلم می خواد امتحان کنم 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+8 # اجاره قایق تفریحی در کیششادی 1402-07-29 17:40
با اجاره قایق تفریحی در کیش کم کم سبک کیش هم برای تفریحات داره اروپایی میشه 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+8 # اجاره قایق تفریحی کیشنازنین مرادی 1402-08-27 16:07
وقتی هوا گرم هست اجاره قایق فقط برا شنا کردن جذاب هست اما الان که هوا خنک شده اجاره قایق تفریحی در کیش میشه بهترین تفریح لوکس جزیره کیش :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+9 # اجاره قایق کیشفراز 1402-09-15 15:11
این اجاره قایق در کیش کیکه یا واقعیه؟ :lol: :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # اجاره یات در کیشمحمد 1402-10-07 06:00
اجاره قایق تفریحی در کیش با قایق های خصوصی ۲ یا ۳ طبقه باید باشه 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # اجاره قایق تفریحی در کیشتارا 1402-10-27 16:34
اجاره یات در کیش فقط قایق پرستیژ ۴۰۰ یا ازیموت باقی قایق ها این حجم از زیبایی را ندارند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # اجاره قایق تفریحی در کیشbabak 1402-11-02 17:37
کسی قایق تفریحی، یات در کیش اجاره کرده؟ خوب هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # اجاره قایق تفریحی در کیشزهرا 1402-11-11 21:50
اجاره قایق در کیش فقط برای تفریحش نیست، برای عکاسیش هم هست پس قایق و یات زیبا کرایه کنید، قیمتش مهم نیست♥️
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

بخش هتل‌های کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین هتل مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش تورهای کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین تور مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش بلیط هواپیمای کیش آنلاین

Great Docs and Supportکیش آنلاین بزرگترین مرجع بلیط هواپیما داخلی و خارجی

رزرو کنید...