منو

اجاره موتور در کیش

تحویل رایکان در محل در محدوده مرکز شهر بعد از اجاره موتور در کیش

مسافرگرامی در صورتی که در هتل اقامت دارید و یا امکان دسترسی مستقیم به پریز برق برای شارژ موتور در کیش را ندارید الزامی است که موتور شارژی با باطری لیتیومی کرایه نمایید. این نوع موتور برقی امکان جداشدن باطری را دارد و میتوانید به تنهایی باطری را شارژ نمایید و  سپس داخل موتور قرار دهید.

اجاره موتور وسپا در کیش

اجاره موتور وسپا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 600.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور سافاری در کیش

اجاره موتور سافاری در کیش 
قیمت برای 24 ساعت: 500.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور لیفان در کیش

اجاره موتور لیفان در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 600.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور لاکی در کیش

اجاره لاکی در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 600.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور سوپر سوکو در کیش

اجاره موتور سوپر سوکو در کیش 
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور EST4 در کیش

اجاره موتور EST4 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 450.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور EST1 در کیش

اجاره موتور EST1 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 900.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور MAD TRUCK در کیش

اجاره موتور Mad Truck در کیش 
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور X man در کیش

اجاره موتور X man در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 650.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور Itango در کیش

اجاره موتور Itango در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور 1958 در کیش

اجاره موتور 1958 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور TS-P در کیش

اجاره موتور TS-P در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور CUx-Ducati در کیش

اجاره موتور CUx-Ducati در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 600.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتورسیکلت برقی SR-WP در کیش

اجاره موتورسیکلت برقی SR-WP در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتورسیکلت برقی SK-WP در کیش

اجاره موتورسیکلت برقی SK-WP در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتورسیکلت برقی RL در کیش

اجاره موتورسیکلت برقی RL در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتورسیکلت برقی MM-WP در کیش

اجاره موتورسیکلت برقی MM-WP در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره Super suco TC max در کیش

اجاره موتور Super suco TC max در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.100.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور برقی ES5 Yellow در کیش

اجاره موتور برقی ES5 Yellow در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور برقی ES6 ORG در کیش

اجاره موتور برقی ES6 ORG در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره EST2 در کیش

اجاره موتور EST2 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور ES1 در کیش

اجاره موتور ES1 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور CUx در کیش

اجاره موتور CUx در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور EST2 YELLOW در کیش

اجاره موتور EST2 Yellow در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 700.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور BLK در کیش

اجاره موتور BLK در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور SOCO TC Brown در کیش

اجاره موتور SOCO TC Brown در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور ET1 Gray در کیش

اجاره موتور ET1 Gray در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور توسن مدل SK6 در کیش

اجاره موتور توسن مدل SK6 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور توسن SR7 در کیش

اجاره موتور توسن SR7 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

اجاره موتور توسن مدل MM در کیش

اجاره موتور توسن مدل MM در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان
مدت زمان پیمایش با ۱ بار شارژ: ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنیدشرایط اجاره موتور در کیش

اجاره ماشین در کیشاجاره قایق در کیش

 

چگونه در کیش موتور اجاره کنید

از طریق شرکت کیش آنلاین میتوانید انواع موتورهای برقی را در جزیره کیش کرایه نمایید. برای اجاره موتور در کیش میتوانید با شماره تلفن ۰۹۱۷۱۹۹۹۹۲۷ تماس بگیرید و از تحویل رایگان موتور در کیش بهره مند شوید

اجاره موتور در کیش

یکی از مقاصد تفریحی که در بین گردشگران و مسافران بسیار پرطرفدار است، جزیره کیش بوده که به واسطه تفریحات جذاب، مکان های دیدنی و جاذبه های گردشگری خود، تبدیل به یکی از مقاصد محبوب و جذاب در بین افراد شده است.

اجاره موتور در کیش

این جزیره که یکی از زیباترین نقاط کشور بوده، امکانات رفاهی بسیاری را برای افراد در نظر گرفته است، یکی از این امکانات که می‌تواند تجربه‌ای متفاوت را برای شما در طول سفرتان به آن رقم بزند این بوده که شما می‌توانید در طول مدت اقامت خود به سراغ کرایه موتور شارژی در کیش بروید! با اجاره موتور برقی در کیش شما دیگر نیازی به کرایه خودرو برای جا به جایی نخواهید داشت، البته که هر کدام از این گزینه ها، اجاره موتور در کیش  و اجاره ماشین در کیش دارای ویژگی ها مختص به خود هستند و نمی‌توان آنها را با یک دیگر مقایسه کرد، برای مثال از نکاتی که هنگام اجاره موتور برقی باید در نظر داشته باشید، گرمای هوا جزیره، خصوصا در فصل تابستان بوده، پس اگر که در تابستان قصد سفر به جزیره کیش را دارید به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای گشت و گذار با موتور شارژی زمان های که هوا خنک تر است مانند عصر و شب را انتخاب کنید، بدین صورت می‌توانید از هوا و موتور سواری تا مقصد خود لذت ببرید.

 برای اجاره موتور در کیش به کجا مراجعه کنیم؟

شما میتوانید تنها با یک تماس با سایت کیش آنلاین از ما موتور برقی اجاره کنید و در محل مورد نظر خود رایگان تحویل بگیرید.

اجاره موتور برقی از تفریحات پرطرفدار کیش

کم کم وارد یکی از بهترین فصل های سفر به جزیره کیش می‌شویم و اگر که در این زمان به جزیره کیش سفر کرده‌اید یا قصد سفر به کیش را دارید بهتر است که با یکی از تفریحات جذابی که می‌توانید در همه حال از آن لذت ببرید خصوصا در این موقع از سال، آشنا شوید؛ کرایه موتور برقی در کیش از تفریحات مفرحی بوده که شما می‌توانید برای داشتن سفری هیجان انگیز و متفاوت در نظر داشته باشید؛ یکی از تفریحات پرطرفدار در جزیره کیش که در بین بیشتر مسافران و گردشگران کیش از محبوبیت بالایی برخوردار است، اجاره موتور برقی در کیش بوده؛ گشت و گذار و دیدن از مناظر زیبای جزیره کیش از تفریحات مهیج و هیجان انگیزی است که با اجاره یک موتور شارژی می‌توانید این لحظات جذاب و مفرح را تجربه کنید. اگر که عازم جزیره کیش هستید و به دنبال داشتن سفری هیجان انگیز و متفاوت می‌گردید بهتر است که اجاره موتور برقی در کیش را به خاطرتان بسپارید.

اجاره موتور کیش

شرایط اجاره موتور در کیش

شما برای اجاره موتور برقی در کیش شرایط چندان دشواری را نخواهید داشت، برای استفاده از موتور برقی در کیش قانونی در رابطه با حداقل سنی وجود ندارد اما برای اجاره موتور در کیش می‌بایست حداقل 15 سال را داشته باشید، همینطور که باید با قوانین و مقررات رانندگی نیز آشنایی کاملی داشته باشید، از آن جایی که جزیره کیش، شهری نسبتا خلوت است بسیاری تصور می‌کنند که می‌توانند قوانین را نادیده بگیرند برخلاف این عقیده، قوانین رانندگی در کیش به صورت جدی و سخت رعایت می‌شوند و پیشنهاد می‌شود برای داشتن تجربه‌ای لذت بخش این قوانین را رعایت کنید؛ از دیگر نکاتی که هنگام اجاره موتور شارژی در کیش باید بدانید، الزام استفاده از کلاه ایمنی است.

مدارک لازم برای اجاره موتور در کیش

برای کرایه و اجاره موتور شارژی در کیش همانطور که اشاره کردیم سن متقاضی می‌بایست حداقل 15 سال باشد و ارائه مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی و شناسنامه ضروری می‌باشد. رعایت قوانین رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی را نیز در تمام طول مدت اجاره موتور برقی در کیش فراموش نکنید و در آخر به یاد داشته باشید که در صورت به وجود آمدن هر گونه خسارتی موظف به پرداخت جریمه شخص مقابل و شرکت اجاره دهنده موتور برقی در کیش می‌باشید.

کیش اجاره موتور

در کیش از کجا موتور اجاره کنیم؟

در ابتدا باید مجموعه‌ای را که خدمات اجاره موتور برقی در کیش را ارائه می‌دهد را پیدا کنید، از نکاتی که باید برای داشتن یک تجربه خوب از اجاره موتور شارژی در کیش رعایت کنید، انتخاب مجموعه‌ای معتبر و مطمئن جهت کرایه موتور برقی در کیش است، برای اطمینان از این کار بهتر است تا به دنبال مجموعه‌ای باشید که از سوی سازمان منطقه آزاد کیش دارای مجوز است، پیشنهاد ما به شما یکی از مجموعه های خوش‌نام و معتبر در جزیره یعنی مجموعه کیش‌آنلاین است، شما می‌توانید انواع مدل موتور برقی های مختلف و گوناگون را با قیمت های متفاوت در این مجموعه پیدا و برای مدت زمان دلخواهتان اجاره کنید.

قیمت اجاره موتور در کیش

موضوع قیمت اجاره موتور برقی کاملا به نوع مدل و مدت زمانی است که شما قصد کرایه موتور شارژی در کیش را دارید بستگی دارد، اگر انتخاب شما موتور برقی های سنگین باشد به طبع باید هزینه بیشتری را پرداخت کنید، با این حال مجموعه به مجموعه قیمت ها می‌تواند متفاوت باشند، در کیش‌آنلاین شما می‌توانید از بابت قیمت های در نظر گرفته شده خیالتان راحت باشد و با خیالی راحت به انتخاب موتور برقی مورد علاقه خود مشغول شوید، چنانچه که محدودیت بودجه داشته باشید، می‌توانید با تیم مشاوران مجموعه کیش‌آنلاین برای دریافت راهنمایی و مشاوره برای کرایه موتور برقی در کیش تماس بگیرید.

سخن آخر

از آنجا که جزیره کیش از جزایر جنوبی محبوب در بین گردشگران بوده، در همه ایام سال شاهد ورود مسافران بسیاری به این جزیره هستیم، برای اینکه بتوانید تجربه‌ای خوب و متفاوتی را در سفرتان به جزیره کیش تجربه کنید پیشنهاد می‌کنیم تا جایی که می‌توانید از مناطق مختلف و زیبای این جزیره دیدن کنید، یکی از بهترین راه هایی که میتوانید برای گشت و گذار در جزیره کیش از آن بهره ببرید اجاره موتور شارژی در کیش بوده که ما در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با یکی از بهترین مجموعه های اجاره دهنده موتور برقی در کیش، یعنی مجموعه کیش‌آنلاین آشنا کنیم، ما در این مجموعه علاوه بر ارائه خدمات اجاره موتور در کیش، تمام امکانات مورد نیاز شما را برای داشتن یک سفر تفریحی خوب در کیش را فراهم کرده‌ایم تا بتوانید بدون محدودیت سفری به یاد ماندنی و خاطره‌انگیزی را در کیش تجربه کنید.

اجاره دوچرخه در کیش اجاره موتور شارژي در کیش

اجاره موتور در کیش 

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنید شرایط اجاره موتور
  

اجاره موتور برقی در کیش

برای اجاره موتور در کیش چه کار کنیم؟

برای کرایه دوچرخه برقی یا اجاره موتور در کیش همچنین اسکوتر کافیست با شماره های رزرو سایت کیش آنلاین تماس بگیرید تا آن را در هرکجای جزیره کیش که هستید تحویل بگیرید. موتورها کاملا تمیز و با شارژ کامل تحویل داده میشوند.

 

اجاره موتور در کیش

برای گشتن در طول جزیره ی کیش، استفاده از هر وسیله ی نقلیه ای لذت خاص خود را دارد. اگر دلتان میخواهد علاوه بر اجاره ی دوچرخه در کیش از سایر وسایل نقلیه نیز استفاده کنید، ما این امکان را هم برای شما فراهم کرده ایم. استفاده از وسایل نقلیه ی سواری مثل موتور و دوچرخه نیز میتواند تجربه ای بسیار کم نظیر برای افرادی باشد که قرار است تعطیلات یا اوقات فراغت خود را در جزیره ی کیش سپری کنند. شما میتوانید با استفاده از خدمات اجاره  موتور برقی در کیش، انواع موتورهای برقی را ببینید و یکی از انواع آن را برای مدت اقامت خود در جزیره کیش رزرو کنید. همچنین اگر اهل دوچرخه سواری هستید و مایلید صبح هایتان را با دوچرخه سواری در جزیره آغاز کنید، کیش آنلاین برای این نیاز شما نیز، خدمات قابل توجهی تدارک دیده است. اجاره ی دوچرخه برقی در کیش و بااستفاده از خدمات کیش آنلاین درست مانند اجاره ی ماشین در کیش قابل انجام است و به سادگی میتوانید در روزهای اقامتتان صاحب یک دوچرخه ی زیبا شوید. بسیاری از کسانی که به جزیره ی کیش می آیند یکی از لذت بخشترین بخش های سفرشان را دوچرخه سواری در جزیره زیر آفتاب طلایی خلیج فارس میدانند.

دیدگاه‌ها  

+118 # پاسخ: اجاره موتور در کیشمهنا 1400-04-22 21:19
سلام واااای موتور هاتون چقدر خوشگل و خوش رنگ هستن اجاره موتور در کیش روزانه هم دارید اجاره کنیم بریم عکس بگیریم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+124 # پاسخ: اجاره موتور در کیشalireza 1400-04-22 21:21
سلام من موتور وسپا اجاره کردم از شرکت شما در کیش میخواستم بدونم امکانش هست بفرستید هتل مون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+133 # پاسخ: اجاره موتور در کیشیاوری 1400-04-22 21:22
سلام موتورهاتون برقی هستن و اینکه برای بچه هام میخوام بگیرم ۱۶ ساله هستن مشکلی که نداره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+112 # پاسخ: اجاره موتور در کیشelmira 1400-04-24 14:53
سلام اجاره موتور در کیش واقعا عالی هست موتورهای شما خم ما گرفتیم خیلی نو و سالم بودن .ممنون از خدمات خوبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+111 # پاسخ: اجاره موتور در کیشاحمدي 1400-04-27 19:32
سلام
اجاره موتور در كيش خيلي لذت بخش هست و توي هواي خوب يا تابستان ها بعد از طلوع آفتاب ميشه همه جاي كيش رو ديد و رفت 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+64 # اجاره موتور برقی در کیشحمید 1401-03-23 21:54
اجاره موتور برقی در کیش،مخصوصا وقتی گروهی میری مسافرت عالیه، حتما امتحان کنید ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+47 # اجاره موتور برقی در کیشالهه 1401-07-11 10:47
من عاشق وسپا هستم، بنظرم موتور برقی در کیش فقط وسپا اونم سبزش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+45 # پاسخ: اجاره موتور در کیشمهسا 1401-10-06 10:10
من برای اچاره موتور در کیش از شرکت شما کمک گرفتم. موتور واقعا نو و تمیز یود. ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+43 # پاسخ: اجاره موتور در کیشعلی 1401-10-06 17:03
اجاره موتور برقی در کیش دارید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+49 # اجاره موتور در کیشعلی رضا 1401-10-08 09:30
این که با اجاره موتور در کیش هم زمان ۲نفر میتوانند وسیله حمل و نقل ارزان داشتع باشند عایه :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+44 # اجاره موتور در کیشزهرا 1401-10-18 09:29
من برای اجاره موتور در کیش سافاری را انتخاب میکنم با این که به زیبایی وسپا نیست اما شارژ بیشتری نگه میداره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+47 # اجاره موتور در کیشناهید 1401-10-25 18:58
اجاره موتور در کیش آن هم در هوای عالی کیش بسیار تفریح جالب و خاطره ی بسیار زیبایی بود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+47 # اجاره موتور در کیشکامران 1401-11-01 18:50
برای اجاره موتور در کیش موتور لیفان و موتور وسپا خیلی موتور خوبی هست اما اگر ۲نفر هستید موتور سافاری را انتخاب کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+32 # اجاره موتور در کیشnahid 1402-04-01 07:10
باسلام کیش آنلاین ازبهترین و معتبرترین سایت های اجاره موتور در کیش است و برای اجاره موتور شارژی در کیش با قیمت مناسب این شرکت را پیشنهاد میکنم :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+26 # Motorcycle rental in Kishsasan 1402-05-23 10:49
اجاره موتور در کیش خیلی کار جالبی هست کاش در جزیزه کیش موتور سنگین هم اجاره میدادند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+21 # اجاره موتور در کیشمسافر کیش 1402-06-18 20:41
برای اجاره موتور در کیش 8) من موتور وسپا را انتخاب میکنم و فقط از کیش آنلاین‌ موتور اجاره میکنم هم قیمتش از همه مناسب تر هست و هم موتور های سالم تری دارند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+20 # پاسخ: اجاره موتور در کیشمحسن شمسیان 1402-06-23 11:40
اونجا(کیش) موتور سنگین هم اجاره میدن؟آیا؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+21 # اجاره موتور سنگین در کیشکیش آنلاین 1402-06-27 17:47
با سلام
خیر
در جزیره کیش فقط موتور برقی وجود دارد و موتور سنگین
برای اجاره در کیش موجود نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # اجاره موتورسعید 1402-06-30 01:23
سلام. آیا موتور برقی سه چرخ هم برای اجاره در کیش دارید؟ منظورم همیناست که دو چرخ عقب و یک چرخ محرک در جلو داره.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+24 # اجاره موتور ۳ چرخ در کیشکیش آنلاین 1402-07-02 17:54
با سلام
موتور سه چرخه برای اجاره در کیش موجود نداریم. برای اجاره موتور ۳ چرخ در کیش لطفا با دیگر همکاران تماس حاصل فرمایید.
با تشکر کیش آنلاین دات کام
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+20 # پاسخ: اجاره موتور در کیشوحید حامدی 1402-07-08 04:02
سلام اجاراه موتور شبانه روزیه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # اجاره موتور کیشکیش آنلاین 1402-07-09 15:22
با سلام
خیر
از ساعت ۹ صیح تا ۱۰ شب امکان تماس و تحویل موتور برای اجاره در کیش وجود دارد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # پاسخ: اجاره موتور در کیشوحید حامدی 1402-07-08 04:09
سلام .
خدمات شما بصورت شبانه روزی امکان داره .یعنی هر وقت موتور بخوایم امکانش هس؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+27 # اجاره موتور در کیشتارا 1402-07-09 15:05
اول از همه برای اجاره موتور در کیش سافاری و در مقام دوم وسپا
هم از بقیه موتورها قشنگ تر هستند هم شارژ بیشتری نگه میدارند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+28 # اجاره موتور در کیشمحسن 1402-07-10 22:17
حالا که هوا خوب شده اجاره موتور در کیش هم خیلی لذت بخش هست هم به لحاظ قیمت کاملا به صرفه :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+29 # اجاره موتور در کیشسوگند 1402-07-13 05:41
فصل پاییز اومد و هوا هم که عالی شده کیش
بهترین زمان اجاره موتور در کیش اونم کنار دریا شده
به به :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+29 # اجاره موتور کیشبابک 1402-07-18 06:15
بیشترین تعداد موتور و ارزان ترین قیمت اجاره موتور در کیش برای کیش آنلاین هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+25 # اجاره موتور در کیشموتور شناس 1402-07-19 10:42
بهترین موتور برای عکس گرفتن موتور وسپا هست و بهترین موتور برای اجاره در کیش برای دور زدن و مقاومت شارژ باطری زیاد موتور سافاری هست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+21 # اجاره موتور کیشساحل 1402-07-19 10:49
برای اجاره موتور در کیش کلی رنگ باحال و شاد هست کاش این تنوع رنگی که در موتور های اجاره ای کیش هست در شهرهای ایران برای ماشین ها هم بود اینقدر ماشین سفید و سیاه نخرید شهرها قشنگ بشه :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+19 # اجاره موتور در کیشمحمد 1402-07-28 22:24
بهترین سایت اجاره موتور در کیش بی شک کیش آنلاین هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # اجاره موتور کیششادی 1402-07-29 17:35
موتور وسپای آبی و موتور سافاری آبی آسمانی برای اجاره در کیش و عکاسی خیلی مناسب هست مخصوصا اگر کنار دریا عکاسی میکنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+18 # اجاره موتور کیشناهید 1402-08-02 16:51
برای اجاره موتور در کیش چقدر تنوع رنگ وجود داره، کیش موتور وسپا صورتی هم دیدم اما بنظرم‌ موتور سبز و وسپا آبی از همه قشنگ تر بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+16 # اجاره موتور در کیشمحمد 1402-08-21 21:46
با خنک شدن هوا در جزیره کیش بهترین زمان اجاره موتور در کیش فرا رسیده
این وسیله نقلیه برقی را حتما امتحان کنید خالی از لطف نیست :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+18 # اجاره موتور کیشنازنین مرادی 1402-08-27 16:03
آذر ماه بهترین زمان برای رنت موتور در کیش هست هوا عالی شده
موتور وسپا یا موتور برقی سافاری برای اجاره در کیش مناسب هست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+13 # اجاره موتور در کیشفراز توکلی 1402-08-30 19:27
من موتور سواری بلد نیستم اما برا عکسم شده میخوام یک وسپا اجاره کنم فقط عکس بگیرم :lol:
موتورهای برقی کیش خیلی جذاب هستن و بسیار مناسب عکاسی هستند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+17 # پاسخ: اجاره موتور در کیشتینا 1402-09-10 06:26
مهمترین چیز بعد از خرید پرواز کیش برای سفر به کیش اجاره ماشین در کیش هست.اگر بنظرتون گران هست اجاره موتور در کیش را امتحان کنید
تا تجربه نکنید و پول تاکسی در کیش ندید متوجه نمیشید من چی میگم :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+12 # اجاره موتور در کیشفراز 1402-09-15 14:30
اجاره موتور برقی در کیش هم تجربه ای هست برت خودش اما موتور فقط موتور های هارلی دیویدسن.
معنای واقعی موتور سیکلت در مونور های امریکایی و ژاپنی خلاصه شده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # اجاره موتور در کیشمحمدرضا 1402-09-28 04:35
بهترین سایت اجاره موتور در کیش بدون شک کیش آنلاین هست :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+11 # اجاره موتور در کیشMohammad Mazaheri 1402-09-29 15:09
من دوروز‌کامل از شرکت شما موتور اجاره کردم‌فوق العاده راضی بودم هم‌موتور سالم و‌کاملا درجه یک‌رفتار عالی پرسنل و‌گوشزد کردن‌نکات دلسوزانه در‌جهت سفری بهتر ممنون از قیمت و‌کار درجه یکتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+10 # پاسخ: اجاره موتور در کیشسینا 1402-09-29 21:49
اجاره موتور توی کیش رو قبلا امتحان نکرده بودم ولی عالی بود ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+14 # اجاره موتور در کیشحسین 1402-09-29 22:14
از وقتی اجاره ماشین زیاد شده کیش که میرم فقط مینونم موتور برقی اجاره کنم خوبه اما امیدوارم دوباره وضعیت همه مردم خوب بشه بتونن اون چیزی که دوست دارند و بگیرن نه اونی که مجبور هستند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+12 # کلاه ایمنیداود 1402-10-01 21:50
سلام. کلاه ایمنی هم خودتون میدین؟ و این که هزینه جداگانه داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # کلاه ایمنی برای اجاره موتور در کیشکیش آنلاین 1402-10-02 15:42
با سلام
کلاه ایمنی در هنگام اجاره موتور در کیش بصورت رایگان به شما تحویل داده میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # شارژداود 1402-10-01 21:52
سلام. موتور رو باید کجا و چه طوری شارژ کنیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+13 # شارژ برای اجاره موتور در کیشکیش آنلاین 1402-10-02 15:45
با سلام
شارژر باطری موتور به شما داده میشود و کافیست از فیش برق استفاده کنید. در صورتی که دسترسی مستقیم به پیریز برق ندارید موتور با باطری لیتیمومی اجاره کنید. در این حالت میتوانید باطری را از موتور جدا کنید و به تنهایی به برق وصل کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+16 # اجاره موتور کیششیرین 1402-10-01 23:58
بهترین موتور برای اجاره در کیش موتور وسپا و سافاری هست و بهترین باطری برای موتور باطری لیتیومی هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+10 # اجاره موتور در کیشمسعود 1402-10-03 15:13
سلام
اگر برای اجازه موتور در کیش امکان اجاره موتور سنگین در کیش هم بود عالی میشد 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+14 # پاسخ: اجاره موتور در کیشسعید 1402-10-05 15:33
اجاره موتور وسپا در کیش تجربه خوبی بود هم برای حمل و نقل استفاده کردیم هم عکاسی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # موتور سیکلتmasood 1402-10-06 18:26
خفن ترین موتور هارو دارین واقعا مرسی ازتون واسه کیفیت بالای کارتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+13 # موتور سیکلتkiarash salami 1402-10-06 18:33
من مشتریتونم کیشوندم خیلی راضیم از برخورد خوبتون مچکرم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+14 # موتور سیکلتamirhoosein 1402-10-06 18:34
سلام و دورود
دم شما گرم من سافاری گرفتم ازتون توی ۳ روز کل جزیره رو گشتم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+12 # پاسخ: اجاره موتور در کیشmina 1402-10-09 11:32
سلام من ازتون ۴ روز موتور وسپا گرفتم کلی هم عسای جذاب گرفتم باهاش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+11 # احاره موتور دز کیشصادق 1402-10-21 14:32
وقتشه کیش موتور سنگین هم برای اجاره موجود بشه. بنظرم کیش و خیلی جذاب میکند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+8 # احاره موتور دز کیشصادق 1402-10-21 14:33
وقتشه کیش موتور سنگین هم برای اجاره موجود بشه. بنظرم کیش و خیلی جذاب میکند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+13 # اجاره موتور کیشتارا 1402-10-27 15:51
بنظر من موتور سافاری از همه بهتر و قوی تر هست برای اجاره موتور در کیش موتور سافاری را انتخاب کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+9 # اجاره موتور کیشمهسا 1402-10-28 18:39
با نامزدم به کیش سفر کردیم و هیچ تفریحی اندازه اجاره موتور کیش و موتورسواری کنار ساحل به من و نامزدم لذت نداد، واقعا عالی بود مخصوصا توی این هوای خوب، با تشکر از سایت کیش آنلاین :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+10 # اجاره موتور در کیشbabak 1402-11-02 17:03
موتور سافاری و موتور وسپا خیلی زیبا هست مخصوصا برای عکاسی. برای اجاره موتور در کیش این دوتا موتور رنت کنید. :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+8 # پاسخ: اجاره موتور در کیشمهدی 1402-11-11 20:37
برای رفت و آمد موتور لاکی از شما اجاره کردیم عالی بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # اجاره موتور در کیسزهرا 1402-11-11 21:48
اجاره موتور در کیش فقط برای جابجایی داخل کیش نیست بلکه جاذبه عکاسی در سفر هم هست پس موتور برقی زیبا کرایه کنید قیمتش مهم نیست♥️
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # کرایه موتور در کیشامید 1402-11-12 11:57
من عاشق موتور وسپا هستم. حتما بیام کیش موتور وسپا کرایه میکنم 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # اجاره موتور در کیشمحمد 1402-11-24 21:46
لطفا اگر در جزیره کیش موتور اجاره میکنید قوانین و رعایت کنید و با سرعت مناسب موتور سواری کنید و در لاین موتور رانندگی کنید.
مسافر گرامی لطفا نظم کیش را برهم نزن!
باتشکر از همه مسافران گرامی جزیره کیش و موتور سواران عزیز
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

بخش هتل‌های کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین هتل مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش تورهای کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین تور مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش بلیط هواپیمای کیش آنلاین

Great Docs and Supportکیش آنلاین بزرگترین مرجع بلیط هواپیما داخلی و خارجی

رزرو کنید...